Special pages
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Privacy

Disclaimer en privacy statement van deze website

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking vanpersoonsgegevens (PDF). Concreet betekent dit onder meer dat :

Persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken Persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voordirect marketing doeleinden zullen worden aangewend U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevenssteeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens

Nieuwigheid